Polityka prywatności

I.Przepisy podstawowe

1) Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR") jest Amazing Health Care s.r.o., nr ID 02597136, z siedzibą przy Riegrova 1874/14, 370 01 Czeskie Budziejowice (dalej: "Administrator").

2) Dane kontaktowe administratora danych to.

Adres: Tovární 9, České Budějovice 370 01

Email: info@czech-cbd.cz

3) Telefon: +420 608 607 607Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

4) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: 

 

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1) Administrator przetwarza dane osobowe, które przekazałeś administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku realizacji Twojego zamówienia.

2) Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1) zgodnym z prawem powodem przetwarzania danych osobowych jest

 • wykonanie umowy między Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR,
 • uzasadniony interes administratora w zakresie świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i biuletynów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.

 2) Celem przetwarzania danych osobowych jest.

 • do realizacji Państwa zamówienia oraz do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora,
 • wysyłanie informacji handlowych i inne działania marketingowe.

3) Administrator nie podejmuje / nie podejmuje automatycznych decyzji indywidualnych w rozumieniu art. 22 GDPR. Udzieliłeś wyraźnej zgody na takie przetwarzanie.

 

IV. Okres przechowywania danych

1) Administrator przechowuje dane osobowe

 • przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz realizacji roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • przez okres wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednak nie dłużej niż przez .... lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

2) Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1) Odbiorcami danych osobowych są osoby 

 • zaangażowanych w dostawę towarów / usług / realizację płatności wynikających z umowy,
 • świadczenie usług w zakresie prowadzenia sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług w związku z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczenie usług marketingowych.

 2) Administrator nie przekazuje / zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) lub do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych / dostawcy usług w chmurze. 

 

VI. Twoje prawa

 1. zgodnie z warunkami określonymi w GDPR, masz
 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 GDPR; oraz
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora określony w art. III niniejszego regulaminu.

2. Masz również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone.

 

VII. Zasady i warunki zabezpieczenia danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że zastosował wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie papierowej, w szczególności ...
 3. administrator danych oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1) Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.

2) Wyrażasz zgodę na te warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu zamówienia online. Zaznaczając pole zgody, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i że akceptujesz ją w całości.

3) Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci ją na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 25.05.2018 r.